علوم کامپیوتر و مهندسی

علوم کامپیوتر و مهندسی

Journal on Computer Science and Engineering
سردبیر:حمید سربازی آزاد

نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:برق و کامپیوتر
سازمان همکار