مجله پژوهش های بالینی دام های بزرگ

مجله پژوهش های بالینی دام های بزرگ

Clinical research of large livestock

این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج منتشر می شود.
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی