تحقیقات شیمی فیزیکی

تحقیقات شیمی فیزیکی

Physical Chemistry Research
سردبیر:Ali Haidar Pakiari
حسن بهنژاد
نام اختصاری:Phys. Chem.Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:شیمی
سازمان همکار