پژوهش های به زراعی

پژوهش های به زراعی


پوستر پژوهش های به زراعی
جلد 10 شماره 2 مربوط به تابستان 1397 (تصویر جلد بارگزاری شده) در تاریخ 97/4/27 در وب سایت مجله بارگزاری گردید.
سردبیر:

نام اختصاری:JCPR
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار