مجله پدیده های حمل و نقل در مقیاس نانو و میکرو

مجله پدیده های حمل و نقل در مقیاس نانو و میکرو

Transport Phenomena in Nano and Micro Scales
سردبیر:امین بهزادمهر
امین بهزادمهر
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مکانیک
سازمان همکار