پژوهش در آموزش علوم پزشکی

پژوهش در آموزش علوم پزشکی
سردبیر:ماهدخت طاهری
حسین خوشرنگ
نام اختصاری:Res Med Educ
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آموزش پزشکی
سازمان همکار