پژوهش های آسیب شناسی زیستی

پژوهش های آسیب شناسی زیستی
سردبیر:سیدمحمد مؤذنی
انوشیروان کاظمی نژاد
نام اختصاری:Pathobiol Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آسیب شناسی
سازمان همکار