توسعه آموزش در علوم پزشکی

توسعه آموزش در علوم پزشکی
سردبیر:فرهاد رمضانی‌بدر
پرویز قزلباش
نام اختصاری:J Med Educ Dev
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:سیاست‌گذاری و رهبری و مدیریت آموزشی در علوم پزشکی، تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزش علوم پزشکی، شیوه‌های یاددهی و یادگیری، تکتنولوژی آموزشی، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی، اخلاق در آموزش پزشکی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار