سلامت کار ایران

سلامت کار ایران
سردبیر:علی‌اصغر فرشاد
احمد عامری
نام اختصاری:Iran Occup Health J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بهداشت حرفه‌ای، ایمنی صنعتی، ارگونومی، طب کار ، تهویه صنعتی، بهداشت محیط کار ، سم شناسی، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و سایر حوزه‌‌‌های مرتبط
سازمان همکار