پژوهش های علوم و فنون دریایی

پژوهش های علوم و فنون دریایی
سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / آبزیان
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار