فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
سردبیر:محمود رضا آل بویه
محمود رضا آل بویه
نام اختصاری:J Anesth Pain
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیهوشی، درد
سازمان همکار