فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
سردبیر:سید حسین یحیوی
سید حسین یحیوی
نام اختصاری:Med Sci J Islam Azad Univ Tehran Med Branch
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار