پژوهش های فرآوری و تولید مواد غذایی

پژوهش های فرآوری و تولید مواد غذایی
سردبیر:

نام اختصاری:فرآوری و تولید مواد غذایی
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / صنایع غذایی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار