مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران
سردبیر:مینو محرز
علی اکبر ولایتی
نام اختصاری:Iran J Infect Dis Trop Med
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیماری‌های عفونی، بیماری‌های گرمسیری، ویروس شناسی، هپاتیپ، واکسن، قارچ شناسی
سازمان همکار