مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سردبیر:محمدرضا اردلان
محمدرضا نهائی
نام اختصاری:Med J Tabriz Univ Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، بالینی، پرستاری و مامایی، روانپزشکی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار