مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم

مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم
سردبیر:کاظم محمد
محمدرضا محمدی
نام اختصاری:Hakim Health Sys Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت سلامت، تخصیص منابع، روش‌های پرداخت، سیاستگذاری سلامت، مقررات برنامه‌های سلامت، نظام‌های خدمات بهداشتی، عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت، نظام مالی و بیمه‌ای خدمات بهداشتی درمانی، ارزیابی نظام‌های سلامت در سطح ملی و منطقه‌ای
سازمان همکار
معاونت تحقیقات و فناوری