مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
سردبیر:آرام فیضی
حمیده محدثی
نام اختصاری:J Urmia Nurs Midwifery Fac
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آموزش پرستاری، اخلاق پرستاری، مراقبت پرستاری، پرستاری سالمند، بهداشت مادر و کودک، بهداشت جنسی و تنظیم خانواده، بارداری و زایمان و موضوعات مرتبط
سازمان همکار
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه