مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا
سردبیر:محمدحسن مشکی‌باف
محمدحسن مشکی‌باف
نام اختصاری:J Fasa Uni Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فیزیولوژی، میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوشیمی بالینی، داروسازی و سم‌شناسی، غدد و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار