مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان
سردبیر:فائق یوسفی
سیامک واحدی
نام اختصاری:Scientific J Kurdistan Univ Med sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار