مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
سردبیر:عبدالرسول سبحانی
حسن بهبودی
نام اختصاری:J Guilan Univ Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار