مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
سردبیر:بنفشه غرایی
سید احمد واعظی
نام اختصاری:IJPCP
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:روانپزشکی، روانشناسی بالینی و بهداشت روانی
سازمان همکار
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روان‍پزشکی تهران)