مجله سلامت و بهداشت

مجله سلامت و بهداشت
سردبیر:فرهاد پورفرضی
ناطق عباسقلی‌زاده
نام اختصاری:J Health
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بهداشت عمومی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت- مدیریت سلامت- بهداشت حرفه‌ای- بهداشت محیط- بهداشت و ایمنی مواد غذایی
سازمان همکار