مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Journal of Qazvin University of Medical Sciences
مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشریه‎ای علمی و غیرانتفاعی است. این مجله با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان و علاقه‎مندان رشته‎های علوم پزشکی؛ کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربه‎ها و دستاوردهای تازه علمی و کمک به توسعه بهداشت و سطح سلامت جامعه انتشار می‎یابد.

موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:حوزه دندانپزشکی، طب اطفال، طب سالمندی، زنان و زایمان، بیماری‌های عفونی و سایر موضوعات مرتبط