مجله علوم پزشکی رازی

مجله علوم پزشکی رازی
سردبیر:مرتضی فلاح‌پور
سید علی جوادموسوی
نام اختصاری:Razi j Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار