فصلنامه علمی پژوهشی افق دانش

فصلنامه علمی پژوهشی افق دانش
اولین شماره نشریه علمی پژوهشی افق دانش در تابستان 1374 با عنوان «مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد» به صورت فصلنامه، هر سه ماه یک بار آغاز به فعالیت نموده است. و از شماره دوم سال 1380 به عنوان «افق دانش، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد» تغییر نام داد.

  این نشریه در سال 1382 موفق به دریافت رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور گردید. همچنین از سال 1385امکان مشاهده کلیه مقالات چاپ شده این نشریه به صورت الکترونیکی از طریق وب سایت اختصاصی در دسترس محققین داخل و خارج از کشور قرار گرفت. این مجله تا کنون نیز به صورت فصلنامه و به زبان فارسی با خلاصه مقالات انگلیسی منتشر می شود .