نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز

نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز
سردبیر:حمید درفشی
محمد نوری‌سپهر
نام اختصاری:Alborz Univer Med J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار