مجله پیشرفت در پرستاری و مامایی

مجله پیشرفت در پرستاری و مامایی

Advances in Nursing and Midwifery
مجله پیشرفت در پرستاری و مامایی توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر می شود.

سردبیر:علی درویش پور کاخکی
فروزان آتش زاده شوریده
نام اختصاری:Adv Nurs Midwifery
موضوعات اختصاصی:پرستاری و مامایی