فصنامه مطالعات اسلامی در حوزه سلامت

فصنامه مطالعات اسلامی در حوزه سلامت

The scientific journal of Islamic studies in the field of Health
فصنامه مطالعات اسلامی در حوزه سلامت در سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. مقالات تحقیقی و پژوهش های اصیل در حیطه های مختلف زیر به زبان فارسی و چکیده انگلیسی که مورد پذیرش هیات تحریریه مجله قرار گیرند چاپ می شوند.

حیطه نشریه :

اخلاق اسلامی و سلامت

تاریخ اسلام و سلامت

تمدن اسلامی و سلامت

متون اسلامی و سلامت

معارف اسلامی و سلامت

فقه اسلامی و سلامت

مطالعات اسلامی در حوزه پزشکی

مطالعات اسلامی در حوزه روانپزشکی

مطالعات اسلامی در حوزه دندانپزشکی

مطالعات اسلامی در حوزه پرستاری

مطالعات اسلامی در حوزه داروسازی

مطالعات اسلامی در حوزه بهداشت

مطالعات اسلامی در حوزه سلامت معنوی

مطالعات اسلامی در حوزه توانبخشی