مجله پزشکی آسیا

مجله پزشکی آسیا

Asian Journal of Sports Medicine
سردبیر:وحید ضیائی

نام اختصاری:Asian J Sports Med
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیومدیکال، مدیریت آسیب، فیزیوتراپی و توانبخشی، فیزیولوژی ورزشی، روانشناسی ورزشی، بهداشت عمومی، تغذیه ورزشی و علوم ورزشی
سازمان همکار