فصلنامه تحقیقات حشره شناسی

فصلنامه تحقیقات حشره شناسی

Insecticide Researchپوستر فصلنامه تحقیقات حشره شناسی


فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی اراک، به منظور ارایه جدیدترین یافته های علمی در زمینه حشره شناسی واعتلای سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون دانش حشره شناسی و رشته‌های وابسته و گسترش مرزهای دانش و ایجاد زمینه های لازم برای ارتباط بین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور انتشار می یابد .
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / گیاه پزشکی