تحقیقات حقوقی آزاد

تحقیقات حقوقی آزاد
سردبیر:

نام اختصاری:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران وبین الملل
موضوعات کلی:علوم انسانی / حقوق
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار