تحقیقات حقوقی آزاد

تحقیقات حقوقی آزاد

Free legal research«فصنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل» برابر ماده 4 بخشنامه ویژه برای مجله های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 70/70362 یکی از نشریات مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که پیشتر از بهار ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۹۴، با نام «فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد» منتشر گردیده است.