گزارش های بالینی

گزارش های بالینی

Case Reports in Clinical Practice
سردبیر:شاهین آخوندزاده
سید فرشاد علامه
نام اختصاری:Case Rep clin pract
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پزشکی بالینی
سازمان همکار
دانشگاه علوم پزشکی تهران