مجله پزشکی کاسپین

مجله پزشکی کاسپین

Caspian Journal of Internal Medicine
سردبیر:رضا قدیمی
سیدمظفر ربیعی
نام اختصاری:Caspian J Intern Med
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:روماتولوژی، غدد، مغز و اعصاب، عفونی، قلب و عروق، بیماری‌های ریه، گوارش و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار