مجله دانشکده داروسازی

مجله دانشکده داروسازی

DARU Journal of Pharmaceutical Sciences
سردبیر:محمد عبدالهی
-
نام اختصاری:DARU J Pharm Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:داروسازی و علوم دارویی
سازمان همکار