تحقیقات در علوم زیستی ورزشی

تحقیقات در علوم زیستی ورزشیتصویر جلد مربوط به شماره 15 فصلنامه می باشد
سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:علوم انسانی / تربیت بدنی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار