بیماریهای تنفسی

بیماریهای تنفسی

International Journal of Enteric Pathogens
سردبیر:محمد زیبایی
حمید درفشی
نام اختصاری:Inter J Enteric Pathogens
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیماری‌های میکروبی و انگلی و ویروسی و مسمومیت غذایی
سازمان همکار