مجله بین المللی سم شناسی پزشکی و پزشکی قانونی

مجله بین المللی سم شناسی پزشکی و پزشکی قانونی

International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine
International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine (IJMTFM) is aimed to promote scientific communication among medical investigators worldwide. 

IJMTFM, which benefits from an international editorial board, is published Quarterly by Department of Forensic Medicine and Toxicology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

سردبیر:بابک مصطفی زاده
محمد علی امام هادی
نام اختصاری:Inter J Med Toxicol Foren Med
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پزشکی قانونی، مسمومیتهای دارویی و شیمیایی، حقوق پزشکی، اخلاق پزشکی، رادیولوژی قانونی، سم شناسی قانونی، ژنتیک قانونی
سازمان همکار