مجله تحقیقات مدیریت آموزشی

مجله تحقیقات مدیریت آموزشی

Educational management researchپوستر مجله تحقیقات مدیریت آموزشی

فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی یک نشریه  علمی پژوهشی است که در حوزه های زیر منتشر می شود:
موضوعات کلی:علوم انسانی / مدیریت