مجله بین المللی پزشکی ایران

مجله بین المللی پزشکی ایران

Iranian Biomedical Journal
سردبیر:وحید خلج
وحید خلج
نام اختصاری:Iran Biomed J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیوتکنولوژی
سازمان همکار