فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردی

فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردی

Applied Mechanics Research
این فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان منتشر می شود.
موضوعات کلی:فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک