تحقیقات مکانیک کاربردی

تحقیقات مکانیک کاربردی
سردبیر:

نام اختصاری:AMR
موضوعات کلی:فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار