مجله ایمونولوژی ایران

مجله ایمونولوژی ایران

Iranian Journal of Immunology
سردبیر:عباس قادری
محمد وجگانی
نام اختصاری:Iran J Immunol
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ریه، آسم، آلرژی، ایمونولوژی، سرطان و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز