مجله هماتولوژی و انکولوژی کودکان

مجله هماتولوژی و انکولوژی کودکان

Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology
سردبیر:اعظم سادات هاشمی
اعظم سادات هاشمی
نام اختصاری:Iran J Ped Hematol Oncol
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:هماتولوژی (خون) و انکولوژی
سازمان همکار