مجله جراحی کودکان

مجله جراحی کودکان

Iranian Journal of Pediatric Surgery
سردبیر:احمد خالق نژاد طبری
احمد خالق نژاد طبری
نام اختصاری:Iran J Pediatr Surg
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:جراحی کودکان
سازمان همکار
مرکز تحقیقات جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی