مجله تحقیقات دارویی ایران

مجله تحقیقات دارویی ایران

Iranian Journal of Pharmaceutical Research
سردبیر:نیما نادری
حسین وحیدی
نام اختصاری:Iran J Pharm Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:داروسازی و تحقیقات دارویی
سازمان همکار