مجله علوم دارویی ایران

مجله علوم دارویی ایران

Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences
سردبیر:سید فرشاد حسینی شیرازی
امید سبزواری
نام اختصاری:Iran J Pharm Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تحقیقات دارویی
سازمان همکار