مجله علوم مراقبت

مجله علوم مراقبت

Journal of Caring Sciences
سردبیر:منیژه سیاح‌ملی
وحید زمان‌زاده
نام اختصاری:J Care Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم بالینی
سازمان همکار