مجله تحقیقات بالینی در علوم پزشکی

مجله تحقیقات بالینی در علوم پزشکی

Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences
سردبیر:نصرالله سهرابی
کامران سلیمی
نام اختصاری:J Clin Res Paramedical Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پیراپزشکی
سازمان همکار