مجله تفسیر وتحلیل متون زبان وادبیات فارسی(دهخدا)

مجله تفسیر وتحلیل متون زبان وادبیات فارسی(دهخدا)

Dehkhodaپوستر مجله تفسیر وتحلیل متون زبان وادبیات فارسی(دهخدا)

فصلنامه «علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی»(دهخدا) دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،جزء نشریه های علمی-پژوهشی در حوزه پژوهش های نقد ادبی است که در چهار شماره «بهار،تابستان،پاییز،زمستان» منتشر می شود.