مجله رادیولوژی، آسیب شناسی و جراحی

مجله رادیولوژی، آسیب شناسی و جراحی

Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery
سردبیر:زهرا دلیلی
علی خلیقی سیگارودی
نام اختصاری:J Dentomaxillofac Radiol Pathol Surg
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:رادیولوژی، دندانپزشکی، تشخیص، جراحی، پاتولوژی
سازمان همکار