مجله توانمندسازی سرمایه انسانی

مجله توانمندسازی سرمایه انسانی

Empowerment of human capitalپوستر مجله توانمندسازی سرمایه انسانی

نشریه تخصصی توانمندسازی سرمایه انسانی، مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت است که به صورت فصلنامه منتشر می‌گردد. مقالاتی که برای چاپ در این نشریه پذیرش می­شوند، نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ و یا به ­طور هم­زمان به دیگر نشریات ارسال شده باشند. در این نشریه، نظریه‌ها، پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی-پژوهشی در زمینه­­ های ذیل قابل چاپ خواهد بود :

1-  توانمندسازی منابع و سرمایه انسانی

2-  مدیریت استعداد و شایستگی

3-  آموزش و توسعه سرمایه انسانی

4-  معماری منابع و سرمایه انسانی

5-  مدیریت راهبردی سرمایه انسانی

6- آینده نگری و آینده نگاری سرمایه انسانی

7- آسیب شناسی سرمایه های انسانی در سازمانهای دولتی و خصوصی

8- مدل بلوغ توسعه منابع انسانی

9- اقدامات مدیریت منابع انسانی

10- مطالعه تطبیقی و بهینه گزینی (Benchmarkingتوسعه منابع انسانی)

11- مطالعه کلان شاخص های توسعه انسانی