توانمندسازی سرمایه انسانی

توانمندسازی سرمایه انسانی


پوستر توانمندسازی سرمایه انسانی

سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:علوم انسانی / علوم تربیتی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار